Kannanottoja‎ > ‎

Koulutuksesta ei pidä leikata

lähettänyt Teuvo Kokkonen 8.10.2018 klo 23.40   [ 8.10.2018 klo 23.40 päivitetty ]
Rovaniemen opettajien ammattiyhdistys pitää Rovaniemen kaupungin suunnitelmia vuoden 2019 talousarvioesitykseen kirjatuista koulupalveluiden leikkauksista kohtuuttomina. Jos kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan, heikentävät ne merkittävästi koulutuksen laatua. Eniten leikkauksista kärsivät oppilaat.

Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen vaikuttaisi oppimistuloksiin ja opiskelumotivaatioon. Erityisesti olemme huolestuneita taito- ja taideaineiden ja vieraiden kielten tilanteesta. Näissä aineissa opetusta annetaan jo nyt niin vähän, että varsinaisen uuden oppimisen sijaan kyse on pikemminkin osaamisen ylläpitämisestä. Rovaniemellä tarvitaan tulevaisuudessakin monipuolisesti kielitaitoisia ihmisiä. Samoin tarvitaan taito- ja taideaineiden osaajia. Jos tuntijakoon kuitenkin pitää kajota, on aloitettava sieltä, missä tunteja on eniten suhteessa valtakunnalliseen minimiin. Samalla tulee muistaa, että tuntijaon muuttamisen myötä paikallinen opetussuunnitelma pitää kirjoittaa uudelleen: opetussuunnitelman nykyisiä tavoitteita ei voi saavuttaa nykyistä vähemmällä opetuksella.

Ryhmäkoon kasvattaminen vaikuttaisi oppimistuloksiin, opetuksen laatuun ja turvallisuuteen. Jos Rovaniemen kaupunki muuttaa omia periaatteitaan ryhmäkokojen kasvattamiseksi, heikentää se samalla edellytyksiä antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Samalla vaarannetaan oppilaan tosiasialliset mahdollisuudet saada tehostettua tai erityistä tukea. Vastaavasti lahjakkaiden tukeminen vaikeutuu. Ryhmäkoon kasvattaminen heikentää myös opettajien mahdollisuutta havaita erilaiset uhka- ja vaaratilanteet, joten koulujen turvallisuustilanne heikentyy.

Lomauttaminen ei tuota säästöjä vaan sekoittaa koulujen toiminnan. Jokaisessa koulussa tulee olla jokaisena päivänä toiminnasta vastaava rehtori tai hänen sijaisensa. Rehtorien lomauttaminen ei siis säästäisi palkkarahoja, ja ainoastaan rehtorit joutuisivat sijaiskärsijöiksi.

Kaikista koulunkäynninohjaajista ei voida luopua. Vaikka ohjaaja ei korvaa opettajaa, tarvitaan ohjaajia mm. erityisen tuen tarvitsijoiden ohjaamisessa.

Henkilöstön poissaolojen vähentäminen on arvokas tavoite. Kun tavoitteena on vähentää henkilöstön poissaoloja mm. tukemalla esimiestoimintaa, ei esimiesten lomauttamista voida pitää oikeana toimenpiteenä. Henkilöstön poissaoloja voidaan vähentää mm. vähentämällä työn kuormittavuutta. Työn kuormittavuuden vähentämisen edellytyksinä ovat oikein mitoitettu työn määrä, riittävän pienet ryhmäkoot sekä turvallinen ja terveellinen työpaikka.

Lukiokurssien vähentäminen vaikeuttaisi opetussuunnitelman toteuttamista. Kolmen viime vuoden aikana lukiokoulutuksesta on vähennetty 130 kurssia. Lukioiden suuret ryhmäkoot ja kurssien vähentäminen vaikeuttavat ja tekevät osittain mahdottomaksi nykyisen opetussuunnitelman toteuttamisen. Paikallisten syventävien ja kertauskurssien poistaminen heikentää ylioppilaskoemenestystä.

Rovaniemen opettajien ammattiyhdistys ei hyväksy suunnitelmia leikata koulutuspalveluista. Tavoitteena pitää olla menestyksellisen tulevaisuuden takaaminen lapsille ja nuorille - ei tulevaisuuden osaamisen vaarantaminen.
Comments