Kannanottoja‎ > ‎

Lausunto ops-luonnokseen

lähettänyt Teuvo Kokkonen 27.5.2016 klo 1.58

ROAY on antanut alla olevan lausunnon perusopetuksen paikalliseen ops-luonnokseen. 

Yleinen osa, sivut 1 - 100

Kokonaisuutena paikallinen opetussuunnitelma on varsin hyvin onnistunut. Emme kuitenkaan pidä tarpeellisena, että paikallisissa luonnehdinnoissa toistetaan sellaisia asioita, jotka on mainittu jo valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Koska opetussuunnitelma on toimintaa ohjaava asiakirja, jota on normina noudatettava, tulee nähdäksemme asiakirjassa välttää yleisluonteisia luonnehdintoja, joilla on kuvaava tehtävä. Jos toiminnan kuvauksia tarvitaan, on paikallaan harkita niiden siirtämistä tukimateriaaliin. 

Sivulle 39 on kirjattu luokanopettajan tehtäviin säännölliset arviointikeskustelut ja vanhempainvartit. Asia on esitelty luokanvalvojan tehtävien yhteydessä. Emme pidä realistisena, että arviointikeskustelujen pitäminen annettaisiin luokanvalvojille. Samalla muistutamme, että jos tällainen tehtävä annetaan kenelle tahansa opettajalle, pitää muistaa, että sillä on kustannusvaikutus OVTES huomioiden. Luonnos ei myöskään anna riittävää selvyyttä siihen, kuka vastaa alaluokilla oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelmasta ja sen laatimisesta koulukohtaisesti.

Sivulla 58 otetaan ansiokkaasti esiin tilaratkaisujen turvallisuus, ergonomisuus ja monta muuta näkökulmaa. Esitämme, että tilaratkaisuissa huomioidaan myös niiden terveellisyys. Edes pedagogisin syin opetusta ei voi järjestää sellaisessa tilassa, joka vaarantaa käyttäjiensä terveyden.

Sivulla 63 käsitellään monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Toteuttaminen jää näiden osalta epäselväksi. Etenkin arviointi on kirjattu tältä osin epäselvästi. Mielestämme pitää selventää, mihin laaja-alaisen osaamisen arviointi kirjataan ja milloin on ”etukäteen”, kun arviointikäytännöt suunnitellaan ja sovitaan.

Sivulla 66 on nimeltä mainittuna KiVa Koulu -toimenpideohjelma. Vaikka tuossa ohjelmassa ei tällä hetkellä ole merkittäviä puutteita, pidämme tarpeettomana ja tulevaa toimintaa rajoittavana, jos normina noudatettavaan asiakirjaan merkitään nimen tarkkuudella käytettävät työkalut. Jos lähivuosina kehitetään muita menetelmiä kiusaamisen ehkäisemiseen, kannattaa niillekin antaa mahdollisuus

Sivu 78 vaikuttaa vielä keskeneräiseltä: etenkin koulurauhan turvaaminen on kirjattu turhan väljästi, vaikka asia on tärkeä. Sivujen 79 - 82 taulukot ovat erittäin hyviä, mutta ROAY kannustaa tarkistamaan niiden oikeudellisen paikkansapitävyyden ennen opetussuunnitelman vahvistamista. Esimerkki: rehtori ei voi määrätä jälki-istuntoa (ks. Perusopetusasetus 18 §).

Arviointi, sivut 101 - 118

Monipuolinen jatkuva arviointi on oppilaan oikeus. Jotta opettaja voi arvioida oppilaitaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, tarvitaan toimivia työkaluja. Samoin opettajat on koulutettava oppilaiden itse- ja vertaisarvioinnin kehittämiseen, jotta arviointi toimii opetussuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Emme pidä onnistuneena esitystä, jonka mukaan 7. vuosiluokalla välitodistus korvattaisiin arviointikeskustelulla. Oppilaalla voi olla lähes 15 opettajaa, ja opettajalla voi olla yli 150 7.-luokkalaista oppilasta. Arviointikeskustelujen määrä nousisi niin kohtuuttomaksi, että sen ei voi mitenkään katsoa kuuluvan opettajan perustehtävänkuvaan, eikä siihen löydy aikaa koulun arjessa. Luokanvalvojan tehtäväksi arviointikeskustelua ei myöskään voi antaa, sillä hän opettaa useimmiten korkeintaan yhtä ainetta - eikä joskus ainoatakaan ainetta. Luokanvalvojan pitämät arviointikeskustelut jäisivät näin ollen vääjäämättä pintapuolisiksi, eikä niillä saavutettaisi arviointikeskusteluille asetettuja tavoitteita. Arviointikeskusteluille suunniteltu aikataulu ei huomioi lukuvuoden kulkua kaikkien oppilaiden kohdalta tasavertaisesti. Monipuolinen aineenopettajan antama jatkuva arviointi ja välitodistus ovat oppilaan kannalta syvällisempi arviointikeino.

Tämän vuoksi ROAY katsoo, että välitodistus tulee antaa viimeistään 7. vuosiluokalla. Jos väliarviointi kuitenkin päätetään muuttaa arviointikeskusteluksi, pitää muistaa myös, että sillä on kustannusvaikutus OVTES huomioiden.

On hyvä, että vuosiluokilla 5-9 opettajien tulee antaa henkilökohtaista palautetta sekä tiedottaa huoltajille oppilaan edistymisestä oppiaineessa muutenkin kuin summatiivisten kokeiden arvosanat ilmoittamalla. Muistutamme, että tämä tulee suunnitella siten, että opettajien työtaakka ei kohtuuttomasti kasva: opettajalla voi olla enimmillään yli 500 oppilasta, ja jo yli sadan oppilaan opintojen edistymisestä tiedottaminen lisää työmäärää huomattavasti.

Paikallisesta kuvauksesta puuttuu maininta siitä, montako mahdollisuutta annetaan osoittaa osaaminen erillisessä kokeessa (vuosiluokalta seuraavaan eteneminen). Perustetekstissä määrätään, että asiasta on päätettävä paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Muita huomioita

Opetussuunnitelmaan kirjatut sanamuodot ovat monin paikoin liian epäselviä. Verbien passiivimuodot etäännyttävät toiminnan ja tekijän liian kauas toisistaan. Sama vaikutus on, jos kerrotaan, kuinka ”koulu tekee”. Esimerkki sivulta 74: ”Koulu huolehtii, että viestintä saavuttaa kaikki vanhemmat.” Pidämme tärkeänä, että täsmällisesti kerrotaan, kenen kuuluu tehdä ja mitä. Lisäksi lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa on paikoin kirjauksia, kuinka jokin tehdään ”opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla”, vaikka käsityksemme mukaan juuri tässä asiakirjassa määritellään, mikä on tuo opetuksen järjestäjän päättämä tapa.

Comments