Tavoiteohjelma

Esittelemme tällä sivulla tavoitteemme laadukkaan yleissivistävän opetuksen järjestämiseksi Rovaniemellä.

 • Lapsille, nuorille ja heidän opettajilleen on taattava turvalliset, terveelliset ja asianmukaiset työolot. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat on korjattava. Olemme tyytyväisiä siihen, että kaupunki on pyrkinyt parantamaan rakennusten terveellisyyttä.
 • Työolojen ja -tilojen on mahdollistettava varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisen laadukkaan opetuksen antaminen ja kasvattaminen sekä työssä jaksaminen jokaisena päivänä.
 • Opettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten ja nuorten määrään.
 • Opettajia tulee kuulla, kun tehdään heitä koskevia päätöksiä. Esimerkiksi palveluverkon mahdollisissa muutoksissa on noudatettava yhteistoimintalain mukaista menettelyä. Samoin henkilökuntaa on kuultava päiväkotien ja koulujen kehittämisessä ja toimintakulttuurin luomisessa.
 • Lähiopetus on aina ensisijainen opetustapa. Lähiopetusta ja etäopetusta ei tule antaa samanaikaisesti.
 • Opetuksen ja kasvatuksen järjestämiseen pitää olla riittävästi resursseja ja rahaa.
 • Sähköisen oppimateriaalin ja oppimisympäristöjen tulee olla ajan tasalla. 
 • Kaupungin tulee varautua tulevaan oppivelvollisuuden laajentumiseen ja sen aikaansaamaan kustannusten nousuun.
 • Opettajilla tulee olla mahdollisuus  vaikuttaa käytettäviin oppimateriaaleihin.
 • TVT-laitteiden tulee olla ajanmukaisia. 
 • Jokaisessa päiväkodissa ja koulussa tulee olla läsnä oleva johtaja tai rehtori, joka vastaa pedagogisesta ja henkilöstöjohtamisesta.
 • Samoin suurissa päiväkodeissa tulee johtajan tukena olla varajohtaja.
 • Rovaniemellä kannattaa kokeilla virka-apulaisrehtorijärjestelmää kouluissa ja  jokaisen opettajan tulee täyttää kelpoisuusehdot.
 • Opettajilla ja esimiehillä on oltava työnjohdon tuki sekä tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen. Kehityskeskusteluja tulee käydä säännöllisesti. 
 • Työssä jaksamiseen kannustavien keinojen tulee olla monipuolisia, ja esimiehille on turvattava riittävät taidot sekä ajalliset ja taloudelliset resurssit työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen. 
 • Työn kuormittavuus on mitoitettava jokaisen opettajan henkilökohtaista jaksamista vastaavaksi. Työstä johtuvien sairauspoissaolojen määrää on vähennettävä.
 • Opettajan palkkauksen on oltava oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen. Opettajan palkkauksessa tulee huomioida kaikki opettajan tekemä työ. Opettajien tehtäviksi ei tule määrätä muiden ammattiryhmien tehtäviä.
 • Kaikkien opettajien tulee saada säännöllisesti tarpeita vastaavaa täydennyskoulutusta.
 • Vaikka ohjaaja ei korvaa opettajaa, tarvitaan ohjaajia mm. erityisen tuen tarvitsijoiden ohjaamisessa.
 • Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea on oltava saatavilla riittävästi.
 • Poikkeusolojen aikana toivomme, että opettajia kuullaan. Opettajia tulee kohdella mahdollisimman yhdenvertaisesti poikkeusolojen aikana.


Comments