Tavoiteohjelma

Esittelemme tällä sivulla tavoitteemme laadukkaan yleissivistävän opetuksen järjestämiseksi Rovaniemellä.


Tavoite: Lapsille, nuorille ja heidän opettajilleen on taattava turvalliset, terveelliset ja asianmukaiset työolot.Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat on korjattava.Työolojen ja -tilojen on mahdollistettava varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisen laadukkaan opetuksen antaminen ja kasvattaminen sekä työssä jaksaminen jokaisena päivänä.

Avaus:

 • On kaikkien edun mukaista, että kouluissa ei satu tapaturmia.
 • On kaikkien edun mukaista, että koulu ei sairastuta oppilaita eikä henkilökuntaa.
 • On oppilaiden etu, että opettaja voi opettaa heitä sellaisessa ympäristössä, joka antaa parhaat edellytykset päästä opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin.

Tavoite: Opettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten ja nuorten määrään. Tuntikehyksen tulee olla koulun pedagogisiin tarpeisiin riittävän suuri.

Avaus:

 • Jokaisen koulun oppilas- ja opettajamäärien tulee olla järkevässä suhteessa toisiinsa: oppilaiden ja opettajien tulee voida tuntea toisensa. Näin voidaan turvata sekä oppilaiden turvallisuus että opettajien opetusvelvollisuudet.
 • Koulun koon tulee olla tarkoituksenmukainen, kun otetaan huomioon koululle asetetut tehtävät.
 • Tuntikehyksen pienentäminen ei automaattisesti aiheuta kokonaistaloudellisia säästöjä, mutta se heikentää helposti opetuksen laatua.
 • Ryhmäkokojen tulee olla pedagogisesti perusteltuja. Ryhmäkoon tulee olla sellainen, että opettajalla on aikaa seurata ja tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Oikea ryhmäkoko sallii oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käytön. Oppilaan mahdollisuudet saada henkilökohtaista ohjausta heikkenevät ryhmäkoon kasvaessa. Riittävän pieni ryhmäkoko on ennaltaehkäisevä tekijä esimerkiksi kiusaamiselle ja selvä etu turvalliselle kouluarjelle. Sopivan kokoisissa ryhmissä opettajalla on mahdollista vahvistaa oppilaantuntemusta jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla.

Tavoite: Opetuksen ja kasvatuksen järjestämiseen pitää olla riittävästi resursseja ja rahaa.

Avaus:

 • Opetuksen järjestäminen opetussuunnitelman mukaisesti vaatii riittävästi aikaa ja rahaa.
 • Resursointi tulee huomioida mm. tva-palkkauksessa, ovtes-lisätehtäväkokeilussa ja järjestelyerien käytössä.
 • Samoin tulee varmistaa, että koulujen oppikirja- ja tarvikemäärärahat mahdollistavat ajantasaisen materiaalin käyttämisen.
 • Sijaisten palkkaamisesta opettajien virkavapaiden ajaksi ei saa tinkiä.

Tavoite: Opettajia tulee kuulla, kun tehdään heitä koskevia päätöksiä. Esimerkiksi palveluverkon mahdollisissa muutoksissa on noudatettava yhteistoimintalain mukaista menettelyä. Samoin henkilökuntaa on kuultava päiväkotien ja koulujen kehittämisessä ja toimintakulttuurin luomisessa.

Avaus: 

 • Opettaja on oman alansa paras asiantuntija, ja hänellä on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella vankka näkemys siitä, kuinka työ on mielekkäintä tehdä.
 • Koulutuslautakunnan hyväksymien Perusopetuksen järjestämisen periaatteiden tulee ohjata kouluverkkosuunnittelua.
 • Opettajien on tiedettävä kouluverkkoon tehtävistä muutossuunnitelmista hyvissä ajoin. Heillä on oikeus olla osallisina kaikissa muutoksen vaiheissa. Opettajan omien toiveiden kuuleminen ja mahdollinen toteuttaminen vahvistavat työssäjaksamista. Esimiesten tulee kysyä tulevaa lukuvuotta ajatellen ensin toiveita opettajilta, minkä jälkeen nämä toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.
 • Rekrytointien on oltava asianmukaisia ja niissä on voitava määritellä, millaiselle osaamiselle on tarvetta. Ennen rekrytointeja täytyy koulun kokonaiskuvan vakituisessa työsuhteessa olevien opettajien kohdalta olla selvä, jotta tiedetään, mihin tehtävään uusia opettajia ollaan hakemassa. Näin toiminta on avointa ja reilua kaikille osapuolille.

Tavoite: Lähiopetus on aina ensisijainen opetustapa.

Avaus:

 • Etäopetusta annettaessa opettaja ja oppilaan vuorovaikutus on heikompaa kuin kasvokkain annetussa opetuksessa.
 • On oppilaan edun mukaista, että hänellä on mahdollisuus jatkuvaan vuorovaikutukseen opettajan kanssa.

Tavoite: Sähköisen oppimateriaalin ja oppimisympäristöjen tulee olla ajan tasalla.

Avaus:

 • Digitalisaatio on toteutettava pedagogisista lähtökohdista. Ennen kuin siirrytään kokonaan digitaalisiin oppimisympäristöihin, on huolehdittava, että oppimateriaali on käyttökelpoista.
 • Opetustilojen varusteiden tulee olla ajanmukaisia, ja esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle on turvattava riittävät pedagogiset edellytykset ja laitteistot.
 • Myös opettajien tieto- ja viestintätekniikkataidoista tulee huolehtia.

Tavoite: Jokaisessa koulussa tulee olla läsnä oleva johtaja tai rehtori, joka vastaa ensisijaisesti pedagogisesta johtamisesta. Suurten koulujen menestyksellisen johtamisen edellytyksenä on virka-apulaisrehtorien käyttö rehtorien tukena.

Avaus:

 • Koulun johtajalla tai rehtorilla tulee olla riittävästi aikaa johtamiseen.
 • Pedagogisen johtamisen tulee olla keskiössä sen sijaan, että johtaja tai rehtori joudu käyttämään aikaansa esimerkiksi kiinteistönhoitamiseen tai talotekniikkaan.
 • Suurten koulujen rehtorien tehtäviä täytyy voida jakaa apulaisrehtoreille, jotta rehtorit eivät kohtuuttomasti kuormitu omissa tehtävissään.
 • Johtaminen vaatii aikaa, mikä on huomioitava rehtorien ja johtajien työsuunnitelmissa. Palkan on vastattava johtamisen mukanaan tuomaa vastuuta.

Tavoite: Jokaisen opettajan tulee täyttää kelpoisuusehdot. Virkarakenteessa tulee huomioida luokan-, erityis- ja aineenopettajien käyttö.

Avaus: 

 • Rovaniemellä on oltava ajantasainen henkilöstösuunnitelma, jolla ennakoidaan tulevat henkilöstötarpeet.
 • Yhtenäisessäkin peruskoulussa on tarve luokan-, erityis- ja aineenopettajien asiantuntemukselle.
 • Vakinaisten virkojen määrä on pidettävä oikeassa suhteessa töiden määrään.
 • Määräaikaisissa palvelussuhteissa on määräaikaisuuden peruste aina mainittava, ja määräaikaisuuksien tulee perustua lakiin kunnallisesta viranhaltijasta.
 • Palvelussuhteen laadusta ja pituudesta riippumatta on opettajaksi aina palkattava kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Tavoite: Opettajilla on oltava työnjohdon tuki sekä tarvittaessa mahdollisuus työnohjaukseen. Kehityskeskusteluja tulee käydä säännöllisesti. Työssä jaksamiseen kannustavien keinojen tulee olla monipuolisia, ja esimiehille on turvattava riittävät taidot sekä ajalliset ja taloudelliset resurssit työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen. Työn kuormittavuus on mitoitettava jokaisen opettajan henkilökohtaista jaksamista vastaavaksi. Työstä johtuvien sairauspoissaolojen määrää on vähennettävä.

Avaus:

 • Työnantajan tulee taata esimiehille riittävät taidot sekä ajalliset ja taloudelliset resurssit työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Esimiehen vastuulla on hyvän työilmapiirin luominen. Hyvä johtaminen vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin, jolloin koko työyhteisö voi osallistua hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 • Hyvinvoiva työyhteisö voi keskittyä rauhassa perustehtäväänsä. On oppilaiden etu, että heidän opettajansa jaksavat työssään.

Tavoite: Opettajan palkkauksen on oltava oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen. Opettajan palkkauksessa tulee huomioida kaikki opettajan tekemä työ. Opettajien tehtäviksi ei tule määrätä muiden ammattiryhmien tehtäviä.

Avaus:

 • Tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan palkkauksen tulee kohdella opettajia oikeudenmukaisesti ja paikalliset olosuhteet huomioiden.
 • Palkkauksessa on noudatettava työ- ja virkaehtosopimusta.
 • Opettajan ja koulunkäynninohjaajan tehtäviä ei pidä sekoittaa toisiinsa.
 • Siivoaminen, kiinteistönhuolto ja muut vastaavat tehtävät kuuluvat muiden alojen ammattilaisille, eivät opettajille, koulunjohtajille ja rehtoreille: heidänkään tehtäviä ei pidä antaa muiden alojen ammattilaisille.

Tavoite: Kaikkien opettajien tulee saada säännöllisesti tarpeita vastaavaa täydennyskoulutusta.

Avaus:

 • Opetuksen tulee seurata aikaansa, eikä opettajan aikanaan saama peruskoulutus riitä hänen koko työuransa ajaksi.
 • Jokaisella opettajalla – palvelussuhteen laadusta riippumatta – tulee olla tilaisuus osallistua halutessaan työtä tukevaan täydennyskoulutukseen. Tähän on varattava yksi prosentti vuotuisesta opetusalan palkkasummasta.
 • Koulutuksen ajaksi on voitava hankkia sijainen, ja koulutukseen osallistuvalle on maksettava virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Tavoite: Vaikka ohjaaja ei korvaa opettajaa, tarvitaan ohjaajia mm. erityisen tuen tarvitsijoiden ohjaamisessa. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea on oltava saatavilla riittävästi.

Avaus:

 • Taloudellisesti vaikeinakin aikoina pitää muistaa oppilaan oikeudet yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Niiden järjestämisessä ei voi olla mahdollisuutta säästöratkaisuihin.
 • Etenkin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät siitä, että heillä on tukenaan ammattitaitoinen koulunkäynninohjaaja. Opettaja vastaa silti aina pedagogiikasta, ja erityisluokkia sekä erityisluokanopettajia ja erityisopettajia on oltava oppilaiden tarpeisiin nähden riittävästi.
Comments