Koulutus pitää turvata myös kireässä taloustilanteessa

lähettänyt Teuvo Kokkonen 7.11.2018 klo 22.26

Rovaniemen ensi vuoden talousarvioesitys sisältää paljon sellaisia leikkauksia, jotka heikentävät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatua. Valitettavasti toimenpiteistä kärsivät eniten lapset ja nuoret.


Yhdistyksemme edustajat ovat tavanneet useiden eri puolueiden kaupunginvaltuutettuja ennen päätöksentekoa. Kaikkien kanssa on keskusteltu niin sisäilma-asioista kuin rahastakin. Siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla leikkauksilla on. Eli mm. näistä aiheista:

 

  • Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen vaikuttaa oppimistuloksiin ja opiskelumotivaatioon. Taito- ja taideaineissa ja kieliaineissa opetusta annetaan jo nyt niin vähän, että varsinaisen uuden oppimisen sijaan kyse on pikemminkin osaamisen ylläpitämisestä.
  • Ryhmäkoon kasvattaminen vaikuttaa peruskouluissa oppimistuloksiin, opetuksen laatuun ja turvallisuuteen. Edellytykset saada opetussuunnitelman mukaista opetusta heikkenevät. Samalla vaarannetaan oppilaan tosiasialliset mahdollisuudet saada tehostettua tai erityistä tukea. Vastaavasti lahjakkaiden tukeminen vaikeutuu. Ryhmäkoon kasvattaminen heikentää myös opettajien mahdollisuutta havaita erilaiset uhka- ja vaaratilanteet, joten koulujen turvallisuustilanne heikentyy.
  • Lukiokurssien vähentäminen vaikeuttaa opetussuunnitelman toteuttamista. Kolmen viime vuoden aikana lukiokoulutuksesta on jo vähennetty 130 kurssia. Lukioiden suuret ryhmäkoot ja kurssien vähentäminen vaikeuttavat ja tekevät jopa osittain mahdottomaksi nykyisen opetussuunnitelman toteuttamisen. Paikallisten syventävien ja kertauskurssien poistaminen on omiaan heikentämään ylioppilaskoemenestystä.
  • Henkilöstön poissaolojen vähentäminen on arvokas tavoite. Poissaoloja voidaan vähentää mm. vähentämällä työn kuormittavuutta. Työn kuormittavuuden vähentämisen edellytyksinä ovat oikein mitoitettu työn määrä, riittävän pienet ryhmäkoot sekä turvallinen ja terveellinen työpaikka.


Yhdistykseltämme on myös pyydetty lausuntoa perusopetuksen tuntijakomuutoksesta. Kun lausunto on toimitettu kaupungille, julkaisemme sen myös täällä.


Jaakko Sarmola, puheenjohtaja

Comments